رزومه داوطلبین انتخابات هیئت مدیره دوره 22 انجمن حشره شناسی ایران

1 دكتر ابراهيم ابراهيمي
2 دكتر مهدی اسفندیاری
3 دکتر مهدی جلائیان
4 دكتر حسین رنجبراقدم
5 دکتر مرجان سیدی
6 دكتر جلال شیرازی
7 دكتر احد صحراگرد
8 دکتر علی اصغر طالبی
9 دكتر لیدا فکرت
10 مهندس معصومه مقدم
11 دكتر هیوا ناصرزاده
  فهرست داوطلبين احراز سمت بازرسی (به ترتيب حروف الفبا):
مهندس فرزانه پارسی
دکتر علی عامری