اساسنامه‌ی انجمن حشره‌شناسی ایران

فصل سوم – انواع و شرایط عضویت


ماده 6: انواع و شرایط عضویت در انجمن عبارت است از:

1-6- عضویت پیوسته:
مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته حشره‌شناسی و رشته‌های وابسته باشند، می‌توانند به‌عضویت پیوسته‌ی انجمن درآیند.
تبصره 1- اعضای پیوسته‌ی فعلی انجمن که دارای درجه‌ی کارشناسی می‌باشند از شمول بند 1-6 مستثنی هستند.
2-6- عضویت وابسته:
1-2-6- کلیه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد که در رشته‌های گیاه‌پزشکی، حشره‌شناسی، علوم کشاورزی و منابع طبیعی، پزشکی و دامپزشکی به تحصیل اشتغال دارند و یا به نحوی رشته تحصیلی آن‌ها با علوم حشره‌شناسی ارتباط دارد می‌توانند به عضویت وابسته درآیند. احراز عضویت وابسته منوط به تصویب هیات مدیره است.
2-2-6- افراد علاقه‌مند و فعالی که مطالعات حشره‌شناسی داشته، ولی فاقد مدارک تحصیلی مربوط باشند، می‌توانند درخواست عضویت وابسته نمایند. تشخیص صلاحیت این متقاضیان و احراز عضویت منوط به تصویب هیات مدیره است.
3-6- عضویت افتخاری:
شخصیت‌های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه‌های حشره‌شناسی و علوم وابسته حائز اهمیت ویژه باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک‌های مؤثر و ارزنده‌ای نموده‌ باشند می‌توانند به عضویت افتخاری انتخاب شوند.
تبصره 1- برگ درخواست داوطلبان عضویت پیوسته و وابسته باید به امضای دو نفر از اعضای پیوسته‌ی انجمن برسد.
تبصره 2- تعداد اعضای افتخاری انجمن نباید از 12 نفر بیشتر باشد.
4-6- عضویت مؤسساتی (حقوقی):
سازمانهایی که در زمینه‌های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می‌توانند به عضویت انجمن درآیند.
تبصره 1- اعضای مؤسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می‌شوند.
ماده 7: هر یک از اعضاء، سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می‌گردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهدکرد.
تبصره 1- پرداخت حق عضویت هیچ‌گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی‌های انجمن برای عضو ایجاد نمی‌کند.
تبصره 2- اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.
تبصره 3- حق عضویت اعضای وابسته‌ی دانشجویی، 50% حق عضویت اعضای پیوسته است.
ماده 8: عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می‌یابد:
1-8- استعفای کتبی.
2-8- عدم پرداخت حق عضویت.
3-8- لغو عضویت توسط هیات مدیره.
تبصره 1- تأیید خاتمه عضویت با هیئت مدیره است.

انجمن حشره شناسی ایران