آدرس پستی: تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، پلاک 2، ساختمان موزه وتنوع زیستی،

دبیرخانه انجمن حشره شناسی ایران، صندوق پستی: 331-19615

تلفن و نمابر: 22427037-021

ایمیل: entomosociran@gmail.com

Google Maps

انجمن حشره شناسی ایران