نام  و نام خانوادگي اعضاي هيأت مديره                      سمت


1-    آقاي دكتر جعفر محقق نیشابوری                                  رئيس

2-    آقاي دكتر یعقوب فتحی پور                                         نایب رئيس

3-    آقاي مهندس احمد پروين                                           خزانه‌دار

4-    آقاي دكتر جلال شیرازی                                             دبير

5-    آقاي دكتر سعید محرمی پور                                        عضو

6-    آقاي دکتر رضا طلایی حسنلویی                                   عضو

7-    آقاي دكتر شهاب منظري                                            عضو

********************************************************

نام و نام خانوادگي اعضاي علي‌البدل هيأت مديره


1-    خانم دكتر هيوا ناصرزاده 

2-    آقاي دكتر حسین فرازمند

********************************************************

نام و نام خانوادگي بازرسان


 1-    خانم دکتر سایه سری                              بازرس اصلي

2-    خانم دکتر فاطمه شفقی                           بازرس علي‌البدل

انجمن حشره شناسی ایران